همه چیز دونی!
یکشنبه 16 بهمن 1390 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
نام روزهای هفته‌ی فرنگی از گاهنامه‌ی کهن ایرانی برگرفته شده است
 
نام روزهای هفته در ایران کهن بدین گونه بوده است:
 
کیوان شید = شنبه
مهرشید = یکشنبه
مه شید = دوشنبه
بهرام شید = سه‌شنبه
تیرشید = چهارشنبه
هرمزشید = پنج‌شنبه
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
 
اینک با بررسی ریشه‌های این واژگان به این بر‌آیند ساده می‌رسیم:
 
کیوان شید = شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان
------------------------------------------------------------------------------
مهرشید = یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = خور (خورشید) = مهر
------------------------------------------------------------------------------
مه شید = دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon = ماه
--------------------------------------------------------------------------------
بهرام شید = سه‌شنبه
Tuesday = Tues + day
 * Tues = god of war = Mars = بهرام
*
O.E. Tiwesdæg, from Tiwes, gen. of Tiw "Tiu," from P.Gmc. *Tiwaz "god of the sky," differentiated specifically as Tiu, ancient Germanic god of war, from PIE base *dyeu- "to shine" (see diurnal). Cf. O.N. tysdagr, Swed. tisdag, O.H.G.ziestag. The day name (second element dæg, see day) is a translation of L. dies Martis (cf. It. martedi, Fr. Mardi) "Day of Mars," from the Roman god of war, who was identified with Germanic Tiw (though etymologically Tiw is related to Zeus), itself a loan-translation of Gk. Areos hemera. In cognate Ger. Dienstag and Du. Dinsdag, the first element would appear to be Gmc. ding, þing "public assembly," but it is now thought to be from Thinxus, one of the names of the war-god in Latin inscriptions.
---------------------------------------------------------------------------
تیرشید = چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
* Wednes = day of Mercury  = Mercury = تیر
*
O.E. Wodnesdæg "Woden's day," a Gmc. loan-translation of L. dies Mercurii "day of Mercury" (cf. O.N. Oðinsdagr, Swed.Onsdag, O.Fris. Wonsdei, M.Du. Wudensdach). For Woden, see Odin. Contracted pronunciation is recorded from 15c. The Odin-based name is missing in German (mittwoch, from O.H.G. mittwocha, lit. "mid-week"), probably by influence of Gothic, which seems to have adopted a pure ecclesiastical (i.e. non-astrological) week from Greek missionaries. The Gothic model also seems to be the source of Pol. sroda, Rus. sreda "Wednesday," lit. "middle."
--------------------------------------------------------------------------
هرمزشید = پنج‌شنبه
Thursday = Thurs + day
* Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز
*
O.E. Þurresdæg, perhaps a contraction (influenced by O.N. Þorsdagr) of Þunresdæg, lit. "Thor's day," from Þunre, gen. ofÞunor "Thor" (see Thor); from P.Gmc. *thonaras daga- (cf. O.Fris. thunresdei, M.Du. donresdach, Du. donderdag, O.H.G.Donares tag, Ger. Donnerstag "Thursday"), a loan-translation of L. Jovis dies "day of Jupiter," identified with the Gmc. Thor (cf. It. giovedi, O.Fr. juesdi, Fr. jeudi, Sp. jueves), itself a loan-translation of Gk. dios hemera "the day of Zeus."
-------------------------------------------------------------------------
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
Friday = Fri + day
* Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید
*
O.E. frigedæg "Frigga's day," from Frige, gen. of Frig (see Frigg), Germanic goddess of married love, a West Germanic translation of L. dies Veneris "day of (the planet) Venus," which itself translated Gk. Aphrodites hemera. Cf. O.N. frijadagr, O.Fris. frigendei, M.Du. vridach, Du. vrijdag, Ger. Freitag "Friday," and the Latin-derived cognates O.Fr. vendresdi, Fr.vendredi, Sp. viernes. In the Germanic pantheon, Freya (q.v.) corresponds more closely in character to Venus than Frigg does, and some early Icelandic writers used Freyjudagr for "Friday." Black Friday as the name for the busy shopping day after U.S. Thanksgiving holiday is said to date from 1960s and perhaps was coined by those who had the job of controlling the crowds, not by the merchants; earlier it was used principally of days when financial markets crashed.
 
 
ایدون باد،
سیامک
 
هشدار: پخش و هر گونه بهره برداری از این نوشتار، تنها با آوردن نام و رایانامه‌ی‌ (ایمیل) نویسنده برای همگان روا (مجاز) است!

نوع مطلب : علمی، انگلیسی، ادبیات، 
برچسب ها :
 
وب سایت TestYourVocab.com همان طوری که از اسمش پیداست برای این طراحی شده تا با طی کردن سه مرحله ساده اندازه لغات انگلیسی که شما کامل به آن مسلط هستید را برای شما تخمین بزند.
Test Your Vocabulary
در این سایت اشاره شده که تعداد لغات زبان انگلیسی نسبت به سایر زبان ها بیشتر است، که من به این مورد شک دارم! برای تخمین دایره لغات تان تنها کافی است وارد شوید و در دو مرحله اول لغاتی را که حداقل از یک معنی آن مطمئن هستید را تیک بزنید. باید در این مورد راست گو باشید و لغاتی را که قبلا شنیده بودید ولی معنی آن ها را نمی دانید خالی بگذارید تا در نتیجه به مورد دقیق تری برسید. در مرحله سوم و آخر از شما چند سوال کلی پرسیده می شود. در رابطه با اینکه انگلیسی زبان اول یا دوم شماست، سن، جنسیت، محل زندگی و …
این سایت می تواند برای همه مفید باشد حتی کودکانی که در حال آموزش زبان هستند نیز با کمک والدین خودشان می توانند از سایت استفاده کنند ولی من آن را شدیدا به فراگیران زبان انگلیسی توصیه می کنم تا حساب کلی از لغاتی که از بر هستند دستشان بیاید.
نوع مطلب : انگلیسی، 
برچسب ها :

آخرین نسخه غلط نامه فارسی به انگلیسی برای یادگیری زبان


Free fall: فال مجانی

Comic: به افغانی ، کمک

Easy Love: لواسان

Longtime: در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند

Long time no see: !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن


MacBook: کتابچهٔ راهنمای حجاج

Burkina Faso: برو کنار وایسا

Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند


The man who owns a locker: مرتیکه لاکردا

Black light: سیانور

Refer: فرکردن مجدد مو

Good one: وانِ بزرگ و جادار

Sweetzerland: سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند

Accessible: عکس سیبیل

Very well: رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان

Beta-dine: نسخهٔ آزمایشی‌ یک دین که برای مدتی‌ ترویج می‌‌شود و به مرور زمان تصحیح می‌‌گردد

Jesus: در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند

Moses: در اصفهان به موز گویند

UNESCO: یونس کجاست؟

George: در تبریز به گرگ می‌گویند

Legendary: ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری

Communication Board: کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟

Godzilla: خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا

Categorize: نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

نوع مطلب : علمی، انگلیسی، ادبیات، 
برچسب ها :
چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

 

Why One 
is 1
and Two is 2 ? 
 
  

  

Why One 
is 1 and Two is 2 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ادامه مطلب


نوع مطلب : عكس، انگلیسی، 
برچسب ها :
دوشنبه 10 آبان 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
This is a snake pulling a cow out of the water. Talk about a man eater! This picture is from Western Australia .
 Take a careful look at this picture; see the size of the snake and the cow being pulled out of the water...scroll down.  []

Anyone for rock climbing in Australia ?
نوع مطلب : علمی، عكس، انگلیسی، 
برچسب ها :
سه شنبه 25 خرداد 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

A place in south west of Kunming, Capital city of Yunnan Province. Because of remoteness and lack of infra structure and lodging etc. This place is not listed in the tourist map of China.

The red land of the eastern river is a place where one almost can not find it in China's tourist maps. Even if there is, it has only a few words to introduce it.


It is located in the southwestern part of KUNMING, 2600 ft. above sea level, a remote area.
Because of its lack of infrastructure, transportation problem, inadequate lodging facilities.
ordinary travel agency would not think of going there.
Even the people living there are not so aware or familiar with its existing beauty.

But for those who have seen the pictures of the Red land , no one can resist being attracted to its beautiful scenery! Just like a painting of a great magnificent landscape.


www.FunAndFunOnly.org

Because the soil contains such components as oxidized Iron, etc kind of metallic minerals. after a long period of oxidation , gradually added and mixed in the soil that produced this extra-ordinary reddish brown soil.

Here in this place, Mountains and hills , every inch of land are cultivated and planted to the maximum by the inhabitants, Consequently causing unwanted damage to the place... erosion.

Just like Taiwan, How long could this magnificent phenomenon exist? We do not know. That's why there is an advocacy of returning to forestry.


www.FunAndFunOnly.org

Dongchuan Red Land represents Yunnan mountain valley most attractive colors.


www.FunAndFunOnly.org

Excursion is the soul's relaxation and banquet.www.FunAndFunOnly.org

Multicolor Waves----five, six kinds of color mountains look like multicolor waves, so magnificent.


www.FunAndFunOnly.org

Crops on the Red Land such as ; potatoes, oats, corn, oil flower vegetables, Different color crops so arranged ,when looking from afar it seems like God painted them on a cloth so full of gorgeous color.


www.FunAndFunOnly.org

Each family was distributed with different size and shape of land, Each has its own preference kinds of crops. That caused and produced this beautiful pieces of colors. During harvest time, the soil is shoveled up and makes this unusually red color.

www.FunAndFunOnly.org


I like the countryside farms' scenery.


www.FunAndFunOnly.org

In September , white color oil flowers are in bloom on the whole mountain, It is a pity they covered up the beautiful red color. The best time for sightseeing tour is middle of November .

www.FunAndFunOnly.org

The whole mountain is like covering with a beautiful colored cloth. How I wish to lie down enjoying the breeze and looking at the ever-changing clouds in the sky.

www.FunAndFunOnly.org

Early in the morning, donkey-ridden cart full of harvest transporting to the town, while a few of the children walking toward the different direction to school.

www.FunAndFunOnly.org
A melody kind of view.


www.FunAndFunOnly.org

Different seasons, different time, different sunlight, produce different kind of colors.


www.FunAndFunOnly.org

Just like a mixing colors plate so bright and splendid.


www.FunAndFunOnly.org

"Sunset is so beautiful but it is almost dark" The most dazzling color is before the sun sets.


www.FunAndFunOnly.org

Rare opportunity to see the burning clouds, I set up my camera and got it.


www.FunAndFunOnly.org

Bad temper donkey did not want to work with the bull , such uncoordinated working force., This is the first time I saw such kind of farming method and wondered why.

www.FunAndFunOnly.org

The poorer farmer used horse to take the place of donkey. later I knew that since different kinds of animals had different temperaments , they were used together to control each other. If one of them refused to move, the other one would force it .
.
That is to increase production . I think such ancient method could only be seen here only.


www.FunAndFunOnly.org

Good kid helping to harvest vegetables to bring home before sunset.


www.FunAndFunOnly.org

Clear sky with a rainbow after the rain.www.FunAndFunOnly.org

This hollowed place is the most distinct part of the land. Later , in order to promote tourism it was named
Lexiaguo ( meaning--- the place where beautiful colors set)www.FunAndFunOnly.org

A town in Lexiaguo.


www.FunAndFunOnly.org

Lexiaguo is full of crops that its curves and lines were made so beautiful by the sunlight.www.FunAndFunOnly.org

The curve-like crops' lines enhanced more clearly by the red soil.www.FunAndFunOnly.org

In life, sometimes we do not need to ask ourselves so many Whys', just do what you think you want to do

Thanks for your patience... hope you enjoyed these pictures
.

 
__._,_.___
نوع مطلب : عكس، انگلیسی، زیست‌شناسی، 
برچسب ها :
سه شنبه 1 دی 1388 :: نویسنده : هومن همه چیز دون!

Short Stories of English

Number 8

Carbon Street is a long, tree-lined street with majestic houses on either side. The houses are owned by millionaires who cherish their quiet, residential street. Throughout the day, the only noise is usually the sound of various birds singing in the trees or the occasional jetliner flying high overhead. Not even the sound of gas leaf blowers or gas lawn mowers invades the silence.

But, nothing lasts forever. Carbon Street is about to change. Mr. Bing, a self-made billionaire, has a plan. A big plan. A big plan for a big house. Mr. Bing says he likes to do everything big.

“I like to make a statement. What’s the use of being on this planet if others don’t know that you’re here? After years of searching all over the world, I have determined that Carbon Street is the perfect place to live. I plan to build the biggest house in the world at the end of this street. Construction will take about three years, but it will be worth it. I’m going to throw at least one party every weekend for all my friends. It’s going to be fantastic!”

“It’s going to be a nightmare,” said one neighbor. “We’re already talking to some realtors. Three years of construction. Three years of trucks going back and forth every day. And then parties every weekend? We can't even sue him—I think he’s got more money than our whole state. No, it’s time to move. We went from having the nicest neighborhood to having the worst neighborhood, all because of one new neighbor. I wonder who the idiot is who told him about our street.”

 

نوع مطلب : انگلیسی، آموزشی، 
برچسب ها : انگلیسی،
یکشنبه 29 آذر 1388 :: نویسنده : هومن همه چیز دون!

Short Stories of English

Number 7

Dylan’s car was 20 years old, but the faded paint made it look even older. His friend Joe told him no girl would ever go out in a car that looked like that. So Dylan took the car to a paint shop and got it painted dark blue for only $200. He was very pleased with the new look. The car stereo did not work. Joe told him that no girl wanted to be in a car without a good sound system. So Dylan bought a nice stereo and installed it himself.

Months went by. One day, Dylan told Joe that no girl had ridden in his “new” car yet. “That’s because there are other problems,” Joe told him. “Like what?” “Well, you don’t exactly have the world’s best personality,” Joe said. “That’s a little more important than a paint job.” So Dylan told Joe he would ask a psychologist to give him a new personality.

Recently, Dylan had a new problem—gasoline. He smelled gas after he started his car; he smelled it while driving the car. Was he driving a bomb? What if someone tossed out a cigarette near his car? Would it explode into a thousand pieces—pieces that included Dylan?

That night, he opened his car manual. It was a well-thumbed book. He had a car problem at least once a month, and he was always looking up ways to fix the problems. He thought this might be a carburetor problem.

The next day, he took his toolbox out to his car. He opened the hood. He started up the car and looked all around the carburetor for a gas leak. He could smell the gas, but he couldn’t find a liquid trail. After a few minutes, however, he found the source of the problem. It was the fuel line.

“All right!” he thought. “All I have to do is buy a new line and install it.” But it wasn’t long before he realized that this was a job for a mechanic. So he got into his car, opened all the windows, and drove to the closest mechanic. The mechanic quoted Dylan a price of only $50. He told Dylan to come back in an hour.

Dylan walked down the street to the coffee shop and bought himself a cup of coffee. He read the paper, drank the coffee, and then walked back to the shop.

“We couldn’t fix it,” said the mechanic. “The fuel line wasn’t the problem; you need a new fuel pump.”

“A new fuel pump? How much is that?” Dylan asked.

“Parts and labor? I think it’ll be about $200. We’ll have to special-order the pump. This car is so old that they might not even make pumps for it any more. Do you want me to try to order it for you? You’ll have to put the money up first, of course.”

“Let me think about it. Here’s the $50 I owe you. I’ll give you a call when I decide what to do.”

But Dylan had already decided what to do. He had bought his car for only $1,100, but had put over $3,000 into it since then. When he got home, he called the Car Donation Corporation. They would take the car off his hands for free. Enough was enough. It was time to let go.

 

نوع مطلب : آموزشی، انگلیسی، 
برچسب ها : انگلیسی،
یکشنبه 29 آذر 1388 :: نویسنده : هومن همه چیز دون!

Short Stories of English

Number6

Jodie liked her apartment. She had a beautiful view to the south. A nearby tree was home to two squirrels. She liked to watch them. So did her cat. Mrs. Neely owned the apartment building. She was an old lady who spoke with a thick Norwegian accent.

Jodie and Mrs. Neely got along very well. Mrs. Neely said that Jodie reminded her of her daughter, who had died in a car crash years ago. Mrs. Neely was a widow. She kept busy by volunteering at the local library and senior center. An excellent baker, she often brought bread and pastries to Jodie.

“You’re trying to make me fat,” laughed Jodie one day. “How will I ever find a boyfriend?”

“I still can’t believe that Prince Charming hasn’t found you,” said Mrs. Neely. “Maybe you’re just too pretty and too smart for the young men around here.”

Jodie was going to graduate school at night. She had a day job as a teacher’s assistant in the fourth grade. She loved teaching kids. The principal had already told her that a full-time teaching job was hers after she got her master's degree.

“Aren’t there any nice boys in your graduate classes, Jodie?” Mrs. Neely asked.

“There are some,” said Jodie. “But they’re either married, or have a girlfriend, or are too focused on getting their degree. And don’t forget, I have to concentrate on graduating, so I really shouldn’t be dating anyway.”

“Well, that’s just a shame,” said Mrs. Neely. “You’re too pretty to be alone. But don’t worry. You keep doing your homework, and I’ll be on the lookout for you.” She winked at Jodie. Jodie smiled. She loved Mrs. Neely.

Mrs. Neely died not long after that conversation. She had a stroke while mixing some batter for cookies. An ambulance took her to the hospital, where she died a day later.

Her son Ned was Mrs. Neely’s sole heir. Ned had been married and divorced three times. None of his wives had anything nice to say about him. Ned didn’t care. He was looking for Wife Number Four.

Ned introduced himself to Jodie right after Mrs. Neely’s funeral on Saturday. He knew about Jodie because Mrs. Neely had told him about her. Ned said he was afraid that he might have to double her rent. Also, no pets were allowed in the building. “You’ll have to take your cat to the pound,” he said.

“In that case,” she said, “I’m moving out.”

“I was joking, of course. You’re very pretty,” said Ned.

“Thank you,” said Jodie.

“Come to dinner with me at Chez Maison tonight and we can discuss your apartment and your cat.” Ned had an air of confidence that Jodie found mildly attractive.

“That might be nice,” she found herself saying. Ned told her he would pick her up at 8 and left. Jodie wondered if she was doing the right thing. She didn’t even know this guy. Oh well, she thought, it would be nice to eat at a fancy restaurant for a change.

She picked up some cat food on her way home.

 

نوع مطلب : آموزشی، انگلیسی، 
برچسب ها : انگلیسی،
یکشنبه 29 آذر 1388 :: نویسنده : هومن همه چیز دون!

Short Stories of English

Number 5

Uncle Harry had no answering machine because hardly anyone ever called. Most of his friends and relatives were already dead. He had outlived them all, even though he smoked and drank most of his life. So much for all their talk about clean living, he sometimes thought.

The only person who talked to Uncle Harry regularly was his nephew Teddy. Teddy called several times a week, just for a few minutes to say hello and see if everything was OK. Some days Teddy had to call twice or more because Uncle Harry didn't answer the first phone call. When he finally did get through, Uncle Harry would chastise Teddy for his bad timing. “How do you always manage to call me when I'm in the bathroom?” he would ask.

Tuesday morning, Teddy let the phone ring ten times. He then hung up and went back to work. That afternoon he called Uncle Harry again. Again, no answer. A couple of hours later, he called again. Still no answer. He called Ira, Uncle Harry’s next-door neighbor.

“Hello,” said Ira.

“Hi, Ira, this is Teddy.”

“Hi, Teddy. How are you?”

“Oh, I’m fine, Ira. But I’m a little worried about Uncle Harry. I called him three times today and he didn’t answer once. I don’t think he could have been in the bathroom all three times, do you?”

“No, I don’t think so,” laughed Ira. “He does complain about that, doesn’t he? Anyway, I’ll go next door and see what’s up. If he doesn’t open the door, I know where he hides his spare key. I’ll call you back in a bit, okay?”

“Okay, Ira. Thanks a lot,” Teddy said.

A while later, Teddy’s phone rang. It was Ira. He sounded shaken. “Teddy, I’m sorry it took so long. I have bad news. Harry didn't answer the door, so I used his spare key. He was dead, Teddy. I’m sorry.”

“Oh, my gosh! That’s terrible!”

“I called the hospital, and they told me to call the coroner’s office. The coroner said they were busy, and wouldn’t be able to make it here until tomorrow or the day after.”

“What happened? Did he fall? Did he die in his sleep? Is he lying on the bed with a peaceful look on his face?”

“Not exactly, Teddy. He’s lying on the bathroom floor with a look of surprise on his face. We can move him to his bed later. But right now I’ve got to go home, Teddy. I think I might be in shock or something. I don’t feel right.”

 

نوع مطلب : آموزشی، انگلیسی، 
برچسب ها : انگلیسی،


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


همونی که بود!

مدیر وبلاگ : هومن همه چیز دون!
نظرسنجی
بعد از این همه مدت که از سن همه چیز دونی گذشته کلا چطوری بوده؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic